นางสาวปณิย์สรา ตุ่นคำ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสมบัติสมุนไพร และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย