นางสาวพินีต์วัลย์ จังขันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกการแพทย์แผนไทย

และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย