นางพรรวินทร์ อภิสุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและครูสอนนวดไทยแผนกชาวต่างชาติ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและครูสอนนวดไทยแผนกชาวต่างชาติ