นางวรารัตน์ คำผง
ผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยและครูสอนแพทย์แผนไทยและนวดไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยและครูสอนแพทย์แผนไทยและนวดไทย