นางอรุณี ไตรศรีศิลป์
ผู้จัดการ ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

เจ้าของ/ผู้จัดการ ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย