นาย สมบัติ ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท และเจ้าของร้านสมุนไพร สมบัติสมุนไพร