โรคซึมเศร้า
โพสโดย

ทำไม? คนจึงเปีนโรคซึมเศร้า ในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ส่งผลทำให้ เกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันในการใช้ชีวิตและการทำงาน เนื่องจาก อารมณ์ความคิดที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล ส่งผลต่อการนอนหลับ การรับประทาน อาหาร ทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพ อีกทั้งการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาก็ขาดที่ปรึกษาที่เข้าใจ แม้หลายๆ คนจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงานตำแหน่งก้าวหน้า มีคนยอมรับมากมายแต่เมื่อเกิดปัญหาหาทางออกไม่ได้ เพราะไม่กล้าปรึกษาใคร เนื่องจากกลัวเสียเครดิตจึงเก็บสะสมปัญหาไว้คนเดียว เมื่อนานวันเข้าก็จะเป็นโรคซึมเศร้า ผลที่ตามมาของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะทำให้ไม่สามารถรวบรวมสติในการแก้ไขปัญหา ส่งผลด้านบุคลิกภาพทำให้ขาดความเชื่อมั่น มองโรคในแง่ร้ายและไม่สามารถคลายความเครียดได้ จึงเกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและยังส่งผลให้คนในครอบครัวต้องพลอยได้รับความทุกข์นั้นไปด้วย

 

เมื่อเป็นเช่นนี้คนส่วนใหญ่จึงหาทางออกด้วยการนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อลด ความเครียดและผ่อนคลายความวิตกกังวลโดยเฉพาะสุนัขที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อน เพื่อแก้เหงาและคลายความเครียด แต่รู้หรือไม่ว่าการเลี้ยงสุนัขอาจจะทำให้เกิดโรคใหม่ ตามมา เช่น โรคหืดหอบ ภูมิแพ้ที่มาจากขนของสุนัขและที่สำกัญคือนี้าลายของสุนัข เพราะเมื่อใดที่ภูมิด้านทานร่างกายอ่อนแออาจจะม่เขึ้อไวรัสที่อยู่ในนี้าลายและขนสุนัข แพร่กระจายในละอองอากาศเข้าไปเพาะเขึ้อในร่างกายของคนได้ การปัองกันไม่ให้เกิด โรคซึมเศร้าควรต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านการเงิน การงาน ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายและจิตใจไม่ให้เกิดปัญหาสะสมและเมื่อ เกิดปัญหาควรม่คนที่ไว้วางใจที่พร้อมจะช่วยให้คลายความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในครอบครัวจะม่ส่วนช่วยที่สำกัญมาก ฉะนี้นควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความ เข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าหากครอบครัวไม่อบอุ่นไม่คอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจก็จะ ทำให้ปัญหาสะสมส่งผลทำให้พลังจิตอ่อนแอ ไม่สามารถแก้ปัญหาและทนต่อสภาวะแรงกดดันของป้ญหาไม่ได้ ฉะนั้นต้องมีการเพิ่มพลังจิตไห้เข้มแข็งทุกวันด้วยการ ทำสมาธิ ซึ่งการทำสมาธิก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่ลับจริตของแต่ละคนแต่ที่อยากแนะนำ ไห้ลองศึกษาการทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิต ทำไห้เกิดพลังชีวิตมีสติป้ญญาสามารถ อยู่ลับป้ญหาได้อย่างมีความสุขและหาทางออกของป้ญหาอย่างชาญฉลาด ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพัฒนาจิตตานุภาพโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ซึ่งมีสอนอยู่เกือบทั่วประเทศ เมื่อผ่านหลักสูตรนั้ 6 เดือน ชีวิตท่านก็จะมีความสุขและห่างไกลจากโรคซึมเศร้า ด้วยตัวท่านเอง

 

*** กายแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว แต่ใจ (จิต) จะเข้มแข็งต้องนิ่ง ***